Veel gestelde vragen

 • U kunt worden bijgestaan door een advocaat voorafgaand aan het eerste politieverhoor maar ook tijdens de politieverhoren en na de inverzekeringstelling.

 • Er gelden vaste termijnen voor het vasthouden van iemand tot aan de strafzitting. Binnen maximaal 110 dagen voorarrest moet de strafzitting plaatsvinden. Zo niet dan moet u onmiddellijk worden vrijgelaten ongeacht de ernst van de verdenking.
 • De politie kan u niet zomaar aanhouden. Er moet sprake zijn van een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit. Bovendien zal dit moeten blijken uit feiten of omstandigheden. Een verdenking kan bij voorbeeld volgen uit het waarnemen van strafbaar gedrag, verklaringen van getuigen, sporen bij een misdrijf of een anonieme tip.
 • De voorlopige hechtenis begint wanneer de rechter-commissaris toestemt met het verzoek van de officier van justitie om u na de inverzekeringstelling langer vast te houden. De voorlopige hechtenis bestaat uit twee delen. Het eerste deel heet bewaring en duurt maximaal 14 dagen. Daarna beslist de raadkamer van de rechtbank of u nog langer vastgehouden moet worden. Dit heet gevangenhouding en duurt maximaal 90 dagen.
 • Het voorarrest is de totale periode waarin u heeft vastgezeten tot de einduitspraak van de rechter. Bedenk dat de eerste zitting niet altijd de laatste zal zijn en het voorarrest daarom soms veel langer kan duren dan 110 dagen, de optelsom van verzekering, verlenging daarvan, bewaring en gevangenhouding. Na een veroordeling worden de dagen die u in voorarrest heeft gezeten van uw straf afgetrokken. In geval van vrijspraak kan schadevergoeding worden gevraagd voor alle dagen die u ten onrechte in voorarrest heeft doorgebracht.
 • Als u vreemdeling bent in Nederland heeft u het recht om uw ambassade of consulaat in Nederland in te laten lichten over uw arrestatie. Dit gebeurt echter alleen als u daar uitdrukkelijk om vraagt. Ook kan een consulaire vertegenwoordiger u, als u dat wenst én het wordt toegestaan, bezoeken.
 • In de dagvaarding staat welk feit de officier van justitie u ten laste legt. Dat is het strafbare feit waarvan men u verdenkt. Ook vindt u in de dagvaarding waar en wanneer de behandeling van uw zaak ter terechtzitting plaatsvindt.
 • Op de achterkant van de dagvaarding vindt u informatie over de rechten waarvan u gebruik kunt maken, zoals het recht op een tolk en het recht op rechtsbijstand. Als u de Nederlandse taal niet of niet voldoende beheerst, kunt u de officier van justitie om een tolk vragen.
 • In geval van gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel toevoeging genoemd, betaalt de overheid het grootste deel van de kosten en betaalt u altijd zelf een eigen bijdrage. De Raad voor Rechtsbijstand is de instantie die hierover beslist. Hiervoor wordt gekeken naar uw financiële positie in het zogenaamde peiljaar. Ik kan u daarin adviseren en begeleiden. Mocht u net niet in aanmerking komen voor een toevoeging dan hanteer ik scherpe tarieven of eventueel een vast lage prijs, afhankelijk van de strafzaak.

  Als op last van de rechter een toevoeging wordt verstrekt, beoordeelt de Raad voor Rechtsbijstand niet vooraf maar achteraf of u wel of niet terecht voor een toevoeging in aanmerking bent gekomen en kan dan mogelijk zelfs bepalen dat u de kosten van de gesubsidieerde rechtsbijstand geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen aan de staat.